SHARE

Ortoklas pripada grupi silikatnih minerala, koji se nazivaju feldspati. Mineral je dobio ime grčke riječi koja znači „ravna fraktura“, koja se odnosi na ravni cijepanja ortoklasa. Ovo je monoklinični kalijski feldspat, ali sa većim stepenom uređenosti kristalne rešetke.

Većina ortoklasa se formira tokom kristalizacije magme u intruzivnim eruptivnim stijenama, kao što su granit, granodiorit, diorit i sijenit. Značajne količine ortoklasa, nalaze se takođe u stijenama kao što su riolit, dacit i andeziti. Tokom vremena, zrna ortoklasa se inkorporiraju u sedimente i sedimentne stijene, kao što su pješčar i konglomerat. Ortoklas se može sresti i u metamorfnim stijenama, kao što su  gnajs i škriljac.

4c415_2

Ovaj mineral usled prisustva primjesa, ima različite boje. Ortoklas pri procesu površinskog raspadanja prelazi u limunske minerale ili minerale glina. Ovaj mineral može se naći u: Njemačkoj, Rusiji Madagaskaru, Burmi, Keniji i dr.

Koristi se za proizvodnju stakla, keramičkih pločica, posuđa, nakita, porcelana i dr.

Fizičke karakteristike
Boja Bijela, žuta, bezbojna, roza, narandžasta, svijetlo plava, svijetlo zelena, smeđa, siva
Tvrdoća 6
Specifična težina 2,6
Sjajnost Staklast do sedefast
Hemijski sastav KAlSi3O8

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net
www.geologylearn.blogspot.ru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here