SHARE

Flora i fauna su u tjesnoj vezi sa prirodnim karakteristikama. Biogeografske odlike uslovljene su petrografskim i pedološkim sastavom, orografsko-morfološkim osobinama, klimatskim, hidrološkim i drugim prilikama. Vegetacija sa ostalim prirodnim elementima formira prirodnu i geografsku sredinu. Životni uslovi su raznovrsni, sa kraškim planinama i kraškim poljima, šumovitim brdima, močvarnim terenima, rijekama, jezerima i morem. Otuda zastupljenost flore i faune u planinskoj, primorskoj i jezerskoj sredini.

RumijaOsnovni izgled prostoru, a time i pejzažima, daje biljni pokrivač, koji predstavlja veliko bogatstvo. Teritorija sa mnogim endemima flore i faune složenija je i karakterističnija od područja kontinetalnog dijela Crne Gore. U primorju uspijevaju maline, agave, palme, fikusi i druge biljne kulture. Stoga se, u vezi sa ovdašnjom florom, mora naglasiti da su masivi Lovćena, Orijena i Rumije smatraju centrima crnogorskih endemičnih vrsta.

Biljni svijet

Barsko područje ima jedinstven, raznovrstan i bujan biljni pokrivač zahvaljujući obilnom vodenom talogu i sastavu tla. Na čitavom prostoru približno su isti ekološki uslovi, disekcija reljefa, klima, pedološke i hidrološke osobine zemljišta. Geografski primorski položaj, blizina mora i jezera i pedološka struktura tla omogućili su rast i razvoj biljnih kultura koje su karakteristične za suptropske oblasti.

Pojas planinskih rudina i goleti čini vegetacijski pojas iznad 1200 m. Planinski vrhovi sa kamenjarom sasvim su goli na velikom prostoru ili se odlikuju velikim brojem kamenjarskih zajednica i rijetkim pašnjačkim površinama. Prirodnu vegetaciju planinskih strana čini travni pokrivač koji služi za stočnu ispašu.

U višim mikrozonama zastupljene su visoke i niske šume, dok su u nižim i srednjim šikare i makije. Visoke šume sa osojnim stranama planina i uvala obrasle su bukvom, jelom, smrčom i crnim borom u zoni od 1000 do 1500 m. Niske šume su na 600-1000 m, zauzimaju veće prostranstvo. Mikrozona Lisinja je šumovita, a prostor između Starog Bara prema Rumiji je krševit ili obrastao niskim šibljem.

Jedna od njih je i crveni korijen sa Rumije. Čudotvorni korijen ili tzv. „trava od Rumije“ se pominje još u spisima vladara Duklje – Jovana Vladimira (990-1016. godine).

RumijaNa obroncima planine Rumije raste feniks-biljka. Riječ je o Ramonda nataliji, koja iako osušena može da oživi sa prvom kišom. Ova nježna biljka, koja se zbog ljupkosti u narodu naziva i kolačić, cvjeta od druge polovine aprila do prve polovine maja. Kada tokom suše uđe u stanje mirovanja, povija lišće u svojevrsne gužve koje su toliko suve da se drobe pod prstima. Ipak, pošto padne kiša, već nakon 12 časova vraćaju joj se sve fiziološke funkcije, a ubrzo se potpuno otvaraju. Ramonda natalija je zbog svojih karakteristika zakonom zaštićena cvjetnica.

Bar koji je uveliko poznat kao grad masline, bilježi brojku od 100.000 stabala ovog drveta, a ona koja se izdvaja po simbolu mira i dugovječnosti svakako jeste Stara maslina koja živi preko 2.000 godina u naselju Mirovica. Stara maslina je najstarije stablo u Evropi, a takođe spada među tri najstarija stabla na svijetu. Građani svakodnevno dolaze da vide Staru maslinu, a razloga za to ima mnogo. Jedni vjeruju da će im donijeti sreću, drugi žele da se vjenčaju baš ispod nje, dok su se u prošlosti ispod ovog stabla mirile zavađene porodice.

Osim Stare masline, koja je stara preko 2.000 godina, u istom dvorištu je još sedam stabala maslina koje su stare između 500 i 700 godina. Na prostoru oko stabla Stare masline, održava se dječiji festival „Susreti pod Starom maslinom“ u novembru.

Od 1957. godine, Stara maslina je pod zaštitom države kao spomenik prirode, pa veliki broj turista dolazi u Bar, kako bi vidio najstarije stablo u Evropi.

Životinjski svijet

RumijaPrirodno geografski uslovi imaju veliki uticaj na rasprostranjenje faune. Životinjske vrste prilagođene su prirodnoj sredini u kojoj žive. Raznolikost ekološkog sistema je jedan od glavnih aspekata raznovrsnog oblika života. Fauna je prilagođena planinama, dolinama, raznovrsnim šumama i kamenjaru, rijekama i moru. Međutim, kao i kod biljnog svijeta, čovjek je svojim suzio areal životinja, jer je divljač ranije bila znatno rasprostranjenija. Nekontrolisanim lovom mnoge su životinje prorijeđene, mnoge vrste ptica su u opasnosti da izumru.

U životinjskom svijetu izdvajaju se razne faunističke mikrozone sa različitim životinjskim vrstama. Najrasprostranjeniji životinjski svijet je na planinama Sutormana, Sozine, Rumije i Lisinja. Faunističku rijetkost predstavlja divlji pas ili Šakal, kome najbolje odgovara kamenito brdo. Od zvijeri su česti lisica i vuk, koji su veoma razmnoženi i predstavljaju pravu napast i veliku opasnost za stada.

Pripremio: Predrag Vidaković

Literatura:
Radojičić B. (2008): Geografija Crne Gore, prirodna osnova – knjiga 1. DANU. Podgorica.
Perović M. (1988.): Bar i Ulcinj, Savremene privredno-geografske funkcije, NIO „ UNIVERZITETSKA RIJEČ“, Nikšić.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here