SHARE

Vertikalna razuđenost terena opštine Mojkovac uslovila je razliku u klimi između najnižih dolinskih i viših planinskih dijelova. Klimatski podaci za opštinu Mojkovac ne mogu biti iznijeti potpuno tačno, jer je meteorološka stanica postavljena prije par godina. Potrebno je najmanje 10 godina da se prate klimatski parametri kako bi se mogao iznijeti mjerodavni zaključci o vrijednostima  klimatskih pokazatelja za ovo područje. Za sagledavanje klimatskih prilika korišćeni su podaci sa meteoroloških stanica Kolašina i Žabljaka za period od 1960. do 1990. godine.   Podaci za Kolašin mogu poslužiti za procjenu klimatskih uslova za Mojkovac i dolinu Tare, dok su podaci za Žabljak mjerodavni za planinska područja opštine Mojkovac  U periodu od 1960. do 1990. godine Kolašin je imao prosječnu temperaturu 7,60C, a Žabljak 4,60C. Najtopliji mjesec u Kolašinu je jul sa prosječnom temperaturom vazduha od 19,10C, a na Žabljaku najtopliji je avgust sa 17,90C. Najhladniji mjesec na Žabljaku i Kolašinu je januar sa srednjom temperaturom vazduha -8,30C, odnosno -6,30C.

Mojkovac

Srednje godišnje kolebanje temperature u Mojkovcu iznosi 400C. Usljed raščlanjenosti terena kao i velike vertikalne razlike tokom jesenjih i zimskih dana karekteristična je pojava temperaturnih inverzija, što za posljedicu ima da su temperature vazduha na planinama znatno više u odnosu na temperature vazduha u kotlini. Kao posljedicu temperaturnih inverzija imamo pojavu šume crnog bora u kanjonu Tare, (u Crnim Podima),  a na drugoj strani visoko iznad Gostilovine javlja se listopadna šuma. Opština Mojkovac spada u područja velike oblačnosti naročito tokom jeseni i zime, vlažnost se kreće od 70% do 80%. Broj mraznih dana na Žabljaku iznosi 167, a u Kolašinu 128. Prosječna količina padavina u opštini Mojkovac kreće se do 2200 mm. One se ravnomjerno raspoređuju tokom cijele godine, nešto više padavina se izluči tokom zimskih mjeseci, dok su jul i avgust najsušniji mjeseci. Oko 1/3 padavinskih dana čini snijeg, čija visina dostiže i 3 m. Što se tiče vazdušnih strujanja dominantni su vjetrovi iz sjevernog, jugozapadnog i južnog pravca u dolini Tare. Na planinama vjetrovi duvaju iz svih pravaca. U kotlinskom dijelu opštine česte su tišine, naročito tokom jeseni i zime što pogoduje zadržavanju smoga i magle.

Pripremio: Darko Smolović

Literatura:
Radojičić B. (2008): Geografija Crne Gore – regije. DANU, Podgorica.
Prostorno urbanistićki plan Opštine Mojkovac do 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here