SHARE

Ovo je mineral veoma složenog hemijskog sastava i može sadržati do čak 15 elemenata, mada se ukratko može definisati kao boro-alumosilikat magnezijuma i gvožđa sa sadržajem kalcijuma, alkalija i vode. Turmalin je pneumatolitski mineral i u uslovima površinskog raspadanja je veoma otporan i često koncentrisan u pješčanim nanosima.

Fizičke karakteristike
Boja Zavisi od sastava, jedan kristal može imati i više boja.
Tvrdoća 7,0 – 7,5
Specifična težina 2,8 – 3,3
Cjepljivost Nema
Kristalizacija Heksagonalna
Hemijski sastav Ca,Na,K,(Li,Mg,Fe+2,Fe+3,Mn+2,Al,Cr+3,V+3)3(Mg,Al,Fe+3,V+3,Cr+3)6 ((Si,Al,B)6O18) (BO3)3(OH,O)3 (OH,F,O)

Djelovanjem hidrotermalnih rastvora ovaj mineral prelazi u hlorit i sericit. Javlja se u lijepim, izduženim, trigonalnim kristalima. Pojavljuje se u sedimentnim i metamorfnim stijenama.

1

Za ovaj mineral važi da se pojavljuje u najširem spektru boja, što ga, pored veoma lijepog oblika, čini poželjnim dragim kamenom, te je to njegova glavna upotreba.

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here