SHARE

Ovo pješivačko selo nalazi se u istoimenom dolu koji je u stvari poveća izdužena uvala sa izvjesnim kotlinastim crtama. „Do“, naime, nije poglavita tvorevina egzogenih procesa, već su oni dali formu već ugnutom obliku, spuštenom duž sekundarnih rasjeda, kakve nalazimo i na drugim manjim potezima obodne zone ovog dijela Bjelopavlićke ravnice. Te sekundarne rasjedne linije uzdužnog pravca, koji je tektonski paralelan istovrsnim primarnim linijama pomenute susjedne ravnice, ovdje su znatno izrazite tako da je „do“ okružen naporednim okomitim stranama, koje ga graniče. To su sa sjevera i sjeveroistoka strane brda, zvanog Plato, koje se pruža od Selišta do Obadova brijega. Na njemu se od sjevera ka istoku ređaju vrhovi: Orlovina, Tušina kila, Bijele pećine, Klačnice i Debeli krš. Sa jugoistoka i juga su Kurilo, Orja Luka i, dalje, Čista strana. Ka jugozapadu i zapadu granica ide na Tijesno ždrijelo i Vučji pod, pa u pravcu Raočeva laza (podnožje Garča) preko Studenoga do Visoke glavice, a zatim pravcem na Andrijino katunište, te niz Garač, do Đinove glavice. Tako uokviren atar sela je dug (SZ-JI) 2,8 km, širok (S-J) 1 km i zahvata 2,85 km² površine. Sredina sela (kod crkve) je na visini od 240 m.

54

Prema poslednjem popisu iz 2011. god. u ovom selu ima 37 stanovnika, 17 domaćinstava i 50 stanova.

Pripremio: Dušan Kalezić

Literatura:
Radusinović P. (1985): Naselja Stare Crne Gore. Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here