SHARE

Badlands_at_the_Blue_Gate,_UtahRđave zemlje ili bedlends, su vrsta suvog terena, gdje mekše sedimentne stijene i glinom bogata zemljišta, bivaju erodirana od strane vjetra i vode. Ona ne predstavljaju poseban denudacioni oblik, već pojavu intezivnog jaružanja na većem prostoru. Ako se atmosferske padavine izlučuju i obrazuju vodene tokove na reljefu sa velikim padovima topografske površine, tada se u rastresitom pokrivaču usijeca čitav sistem plićih ili dubljih erozivnih brazdi, vododerina i jaruga. Rđava zemljišta su bez vegetacije, a ukoliko je ima, onda je ona veoma razrijeđena. Zbog činjenice da se na ovakvim zemljištima ne može obavljati nikakva ljudska aktivnost, ova zemljišta su i dobila ovakav naziv.

1024px-Drumbadlands

Pripremili: Marko Čabarkapa, Ivan Mijanović

Literatura:
Petrović D., Manojlović P. (2003): Geomorfologija. Geografski fakultet Beograd.
Marković M., Pavlović R., Čupković T. (2003): Geomorfologija. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here