SHARE

Tera rosa ili crvenica je zemljište koje se obrazuje na područjima mediteranske ili izmjenjene mediteranske klime. Ovaj tip klime karakteriše se suvim i žarkim ljetom, kao i vlažnim i relativno toplim jesensko–zimskim periodom. Međutim, ovaj tip zemljišta javlja se i van suptropskog pojasa, ali se vjerovatno radi o reliktnim zemljištima. Glavnu ulogu u formiranju crvenica imaju matična stijena i supstrat na kojem se crvenica formira. Podloga na kojima se javljaju crvenice su jedri krečnjaci i dolomiti, i to kredne, a manje jurske i trijaske starosti. Ovaj tip se stvara u najvećoj mjeri na nadmorskoj visini od 500 m do 600 m, ali one se mogu naći i na 1 700 m nadmorske visine.

Prilikom formiranja crvenica odvijaju se brojni geohemijski procesi kao čto su: siderzacija, alitizacija i dekarbonizacija. Pri ovim procesima, crvenice se obogaćuju oksidima i hidroksidima gvožđa i aluminijuma. U građi crvenica mogu se izdvojiti dva horizonta. Površinski sloj crvenica je tamno mrke boje sa izraženom zrnastom strukturom, a formira se pod listopadnom šumom. Donji sloj leži direktno na matičnoj stijeni. Prelaz između gornjeg i donjeg sloja je postepen. Dubina zemljišnog profila dostiže do 60 cm, ali u nekim slučejevima ona može biti i veća. Crvenice obiluju sitnim frakcijama koje čine i do 65 %. Vodni kapacitet crvenice nije visok i kreće se od 30 do 40 %, dok se vazdušni kapacitet kreće do 20 %. U hemijskom sastavu crvenice se karakterišu malim sadržajem silicijuma, ali i velikim sadržajem oksida gvožđa. Crvenice su siromašne humusom i fosforom, dok u njima nema sadržaja CaCo3.

Crvenicama je neophodno dodavati stajsko đubrivo ili humus, kako bi im se povećala produktivnost, kao i fosfor kojeg u njima ima u malim količinama. U poljoprivrednom pogledu, crvenice su dobre za uzgajanje vinove loze i duvana.

Pedološki i klimatski faktori pružaju uslove za malu proizvodnju biomase. Vegetacioni pokrivač na crvenicama čine, uglavnom, makija, grab, cer i degradirane šume (hrast, crni bor, neke vrste žbunja, kao i određene zajednice trava).

Na području Crne Gore, crvenice su zastupljene na primorju i bazenu Skadarskog jezera.

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Fuštić B., Đuretić G. (2000): Zemljišta Crne Gore. Univerzitet Crne Gore, Podgorica.
Lješević M. (2000): Geografija zemljišta. Univerzitet Crne Gore, Nikšić.
Rattan L. (2006): Encyclopedia of Soil Science, Volume 2. The Ohio State University Columbus. SAD, Ohio.
Chesworth W. (2008): Encyclopedia of Soil Science. University of Guelph. Canada, Springer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here